Popularne gatunki hodowlane

W niniejszym rozdziale zostały krótko opisane gatunki żółwi najczęś- ciej hodowanych w domu. Autorzy świadomie zrezygnowali z wymienienia wielu ciekawych przedstawicieli „żółwiej rodziny” predestynowanych do roli domowych ulubieńców ze względu na niewielkie rozmiary i brak specjalnych wyma- gań. Są to po prostu gatunki na tyle rzadko pojawiające się na rynku zoolo- gicznym, iż prawdopodobieństwo spotkania takiego żółwia poza herpeta- rium w ZOO jest znikome. Gdyby jednak w ręce naszych Czytelników do- stał się nietypowy okaz, to wierzymy, iż terraryści obyci z innymi, łatwo dostępnymi gadami, dadzą sobie radę i w tym przypadku. Poniżej podaje- my kilka zasad postępowania przy próbie hodowli rzadkiego lub w Polsce mało znanego gatunku. W miarę możności należy ustalić łacińską nazwę żółwia, jego rodzinę i rodzaj. Pomoże to stwierdzić, czy zwierzę należy do żółwi wodnych, zie- mnowodnych lub zdecydowanie lądowych, a to z kolei ułatwi kształtowanie warunków bytowych w terrarium. Przy doborze właściwej temperatury i wilgotności niezwykle ważne jest określenie strefy klimatycznej, w której żółw żyje na wolności. Przy braku pewności co do charakteru naturalnego środowiska wszel- kie eksperymenty adaptacyjne wykonujemy niezwykle ostrożnie. Pamiętaj- my przy tym, że: optimum termiczne żółwi jest dość niskie i na ogół nie przekracza dwudziestu kilku stopni Celsjusza. Przegrzanie żółwia jest gro- źniejsze niż krótkotrwałe niedogrzanie. Żółwie zazwyczaj nie tolerują gwał- townych zmian temperatury otoczenia. Przekroczenie wilgotności powietrza powyżej 50% może mieć fatalne skutki dla gatunków pustynnych. Zbyt su- che powietrze poważnie zaszkodzi gadom pochodzącym z klimatu umiar- kowanego, nie mówiąc o żółwiach ze stref tropikalnych czy gatunkach zie- mnowodnych żyjących w gęstych lasach i na terenach podmokłych. Pewną pomocą mogą okazać się podane w książce ogólne podstawy ży- wienia i pielęgnacji żółwi, a przedstawiona w pierwszych rozdziałach skró- cona charakterystyka gadów, w szczególności żółwi, pozwoli na lepsze zro- zumienie biologii i potrzeb tych zwierząt oraz przyczyni się do osiągnięcia sukcesów hodowlanych.